PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas

Šios politikos tikslas – suteikti duomenų subjektams, t. y. fiziniams asmenims, informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, asmens duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimą ir apsaugą bei duomenų subjekto teises. 

Duomenų valdytojas

SIA UNICORN DIVISION, registracijos numeris 40203169165, juridinis adresas Kurbada iela 1a-22, Ryga, LV-1009, toliau – PANCARS. 

Privatumo politikos naudojimas

Šią privatumo politiką PANCARS taiko tvarkydama asmens duomenis, taip pat kai su mumis susisiekiate arba bendraujate per mūsų svetaines www.pancars.eu, www.unicornhouse.rocks PANCARS užtikrina, kad jūsų asmens duomenys būtų saugomi remiantis šioje politikoje ir 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679 apibrėžtu teisiniu pagrindu. PANCARS įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jais nebūtų piktnaudžiaujama. www.pancars.eu , www.unicornhouse.rocks  nodoto personas datu apstrādi. PANCARS nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES  Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679  prasības. PANCARS apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti. 

Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

PANCARS gali naudoti jūsų asmens duomenis:

 •         Potencialaus personalo įdarbinimui, kai gaunamas jūsų CV ir motyvacinis laiškas (teisėti verslo interesai, duomenų subjekto sutikimas);
 •         Patogiam prekių ir paslaugų užsakymui, bendradarbiavimo organizavimui, paslaugų gerinimui (teisėti verslo interesai, duomenų subjekto sutikimas);
 •         Pirkimo-pardavimo sutarčių ir paslaugų teikimui (sutartinių santykių užmezgimas ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas);
 •         Prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių ir kitokio bendradarbiavimo organizavimui (sutartinių santykių užmezgimas ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas);
 •         Greitam ir kokybiškam bendravimui užtikrinti atsakant į gautus klausimus ar komentarus (teisėti verslo interesai, duomenų subjekto sutikimas);
 •         Analitiniams ir rinkos tyrimams, susijusiems su mūsų svetainės, produktų ir paslaugų naudojimu (teisėti verslo interesai, duomenų subjekto sutikimas);
 •         Sveikatos ir saugos užtikrinimui įmonės patalpose ir teritorijoje naudojant interneto kameras (teisėti verslo interesai).

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Duomenų valdytojas gali atskleisti asmens duomenis tretiesiems asmenims, tačiau tik tiek, kiek tai būtina šios politikos tikslams pasiekti ir kai būtina laikytis teisinių ar sutartinių įsipareigojimų:

 •         Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti kitai bendrovei tik paslaugų teikimo tikslais;
 •         Valstybės institucijoms, kad jos laikytųsi teisinių ar norminių aktų įpareigojimų;
 •         Organizacijoms ir įstaigoms, kad būtų laikomasi sutartinių įsipareigojimų;
 •         Tam tikrais atvejais duomenų tvarkymo įmonės gali būti užsakomosios, tačiau tik tos, kurios užtikrina duomenų subjekto teisių apsaugą pagal norminių aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nebus siunčiami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik pirmiau nurodytais tikslais ir tol, kol šie tikslai bus pasiekti, PANCARS interesai apsaugoti arba iki saugojimo ir atsakomybės laikotarpių pabaigos pagal galiojančius įstatymus. Po to duomenys bus ištrinti arba archyvuojami.

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems asmenims, kurie turi tvarkyti duomenis vykdydami savo darbo funkcijas ar pareigas. Visi šie asmenys yra apmokyti, kaip apsaugoti duomenų subjekto teises. 

Duomenų subjekto teisės

Turite teisę žinoti, kokius asmens duomenis tvarko PANCARS, nebent šią informaciją jau turite. Turite teisę prašyti PANCARS ištaisyti, pašalinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su duomenų tvarkymu ir bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

Duomenų apsauga

PANCARS įgyvendina ir palaiko tinkamas administracines, fizines, technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų. 

Įsigaliojimas

PANCARS pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką be atskiro pranešimo. Naujausia svetainėje paskelbta privatumo politikos versija www.pancars.eu pakeičia ankstesnę privatumo politikos versiją. www.pancars.eu , aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju. 

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika

Pateikdami savo asmens duomenis PANCARS, sutinkate su šios politikos sąlygomis. 

Kontaktai

Jei turite klausimų, abejonių ar norite pateikti skundą dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis el. paštu pancars@pancars.eu arba telefonu +371 2026262636.